Үйлчилгээ


     Тус компанийн гол үнэлэмж бол “Итгэл даах чадвар, нээлттэй байх”юм. Бид байнга харилцагч нарынхаа санал хүсэлтийг сонсч, тэдний байнга өсөн нэмэгдэж, өөрчлөгдөж байдаг хэрэгцээ,  шаардлаганд нийцүүлэн үйл ажиллагааны  явц, үйлчилгээний чанараа дээшлүүлж байдаг.  2012 онд харилцагч нарт үзүүлж буй үйлчилгээний нэр төрөл, цар хүрээ, зуучилсан ачааны хэмжээгээрээ тэргүүлэх 10 компанийн нэгээр шалгарч, чингэлгийн талбайн ачаа боловсруулалтаар эхний 3-т багтаж байсан.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

  • Төмөр замын тээвэр
  • Агаарын тээвэр        
  • Гаалийн зуучлал      
  • Агуулах, түгээлт      
  • Мэргэжлийн зөвлөгөө